گواهینامه ها - شرکت فناوری الکترونیکی Guangzhou Meiyi Ltd.

DSC_0001
گواهی ثبت اختراع طراحی ظاهر

DSC_0001
گواهی ثبت اختراع طراحی ظاهر

DSC_0001
گواهی ثبت اختراع طراحی ظاهر

DSC_0001
گواهی ثبت اختراع طراحی ظاهر

DSC_0001
گواهی ثبت اختراع دستگاه آب نبات

DSC_0001
نبرد دزدان دریایی - حق ثبت اختراع

DSC_0001
راننده سکه شش نفره - گواهینامه CE

DSC_0001
راننده سکه شش نفره - گواهینامه CE

DSC_0001
دستگاه چرخش سکه گواهینامه CE

DSC_0001
دستگاه چرخش سکه گواهینامه CE

DSC_0001
پوشش ثبت اختراع

DSC_0001
تأمین کننده کیفیت علی بابا